Λιμνατίδες (fixed water), 2014
Linseed oil, alcohol gel,
plastic, neodymium magnets